Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรม “การใช้ระบบ e-meeting”
             วันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การใช้ระบบ e-meeting” ให้กับบุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยาย