Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เยือน Souphanouvong University (SU)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา
             วันที่ 2 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางเยือน Souphanouvong University (SU) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Assoc. Prof. Vixay Chansavang, President of SU พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่ง SU และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกันมายาวนาน ครั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการในการสานต่อกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาการ โดยเน้นการทำหลักสูตรที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาจาก SU ที่มีความสนใจจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ คณะต่าง ๆ ได้มีการจัดทำข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะของ SU ซึ่งมีการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง