Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะผู้บริหาร 3 คณะฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
             วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแม่แตง จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะผลิตกรรกรรมการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีฯ ผู้พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี จากนั้น นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแม่แตงได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ต้อนรับและบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้สาขาพืชสวน(พืชสวนประดับ) ต้อนรับและบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ธีระนิติ พวงกฤษ สาขาวิชาพืชสวน(ไม้ผล) สาขาวิชาพืชไร่และสาขาวิชาอารักขาพืช