Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านฟาร์มไก่ไข่
             วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทำสื่อวีดีโอ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตอำเภอสันทราย โดยยึดหลักความก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านฟาร์มไก่ไข่ โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้