Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วิทยากรในการจัดอบรมทางด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับมูลนิธิเอคโค่เอเชีย ประเทศไทย
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์สังกัดคณะสัตวศาสตร์ฯ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากรในการจัดอบรมทางด้านการเลี้ยงไก่ไข่ การทำสูตรอาหารและการผสมอาหารไก่ไข่ รวมถึงการจัดการและการสุขาภิบาลในฟาร์ม ให้กับมูลนิธิเอคโค่เอเชีย ประเทศไทย ซึ่งมีโครงการจัดอบรมด้านการทำเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นให้กับสมาชิกในเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 คน ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้