Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัตวศาสตร์ เรื่อง “การสร้างงานนำเสนอสื่อภาพนิ่งและวีดีโอ”
             วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การสร้างงานนำเสนอสื่อวีดีโอ” ให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ รังควัต และ อาจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา อาจารย์ประจำสาขาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องเอื้องมัจฉานุ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้