Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ
             ทีมนักวิจัยโคเนื้อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใน “โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร / ผู้ประกอบการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อศึกษามูลค่าเชิงเศรษฐกิจของโซ่อุปทานโคเนื้อของ 3 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่) และจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโคเนื้อเชิงระบบตามศักยภาพจำเพาะของพื้นที่ภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมด้วย น.สพ. ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ในการดำเนินตามยุทศาสตร์จังหวัดลำปาง เพื่อเดินหน้า ลำปาง "นครปศุสัตว์" ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตโคเนื้อ ร่วมประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ในการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโคเนื้อของกลุ่ม เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้รู้จักการวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมรับข้อมูลความต้องการของกลุ่มฯ ทั้งด้านการเลี้ยงการจัดการโค การจัดการอาหารโค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโค อีกทั้งได้ทำการเก็บข้อมูลด้านต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกร เพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการเลี้ยงโคเนื้อแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีตัวแทนของตลาดกลางเพื่อการรับซื้อผลผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปาง มาชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของตลาดกลาง ตั้งแต่ คุณลักษณะของโค การรับซื้อ และอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ และจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคเนื้อจังหวัดลำปางอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป