Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมหารือเรื่อง “ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์”
             วันที่ 26 มกราคม 2564 คณาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ประชุมหารือเรื่อง ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการสอนในรูปแบบออนไลน์ ช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)พร้อมทั้งรับทราบปัญหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี