Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
             วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 “รู้ก่อนได้เปรียบ...เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63” เพื่อแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเปิดสอน 4 วิชาเอก ได้แก่ : สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ โดยจะรับนักศึกษาที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทย์-คณิต และหลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน) โดยเปิดสอน 3 วิชาเอก ได้แก่ : สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ โดยจะรับนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น ปวส. สัตวศาสตร์, สัตวบาลหรือเทียบเท่า ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้นำสัตว์เลี้ยงแฟนซี อาทิ ไก่ซิลกี้ ไก่มินิโคชิน ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง และเต้านมเทียมไปร่วมสร้างแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ ภายในงานเพื่อความครึกครื้นและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัสได้จริง ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้