Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง
             วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา เรื่อง “พัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง" ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมเพศผู้และโคนมปลดระวางของเกษตรกร และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่โคนมล้านนา ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้