Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม Journal club ครั้งที่ 1
             วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม Journal club เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกการนำเสนอบทความวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศ คิดวิเคราะห์ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี