Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
             วันที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน และร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขา, ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนทางด้านสัตวศาสตร์, การลงทะเบียนเรียน, การวางแผนการเรียน, กิจกรรมนักศึกษา, แผนการเรียนวิชาพื้นฐาน และวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี