Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เสวนาปศุสัตว์อินทรีย์
             วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาาปศุสัตว์อินทรีย์ ในงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกนรินทร์ มะโนลา ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ฮิลล์ไทรย์ ออร์แกนิคส์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์”, ผศ. ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปศุสัตว์อินทรีย์”, คุณชญาน์วัต สว่างแจ้ง เจ้าของฟาร์มบ้านบุญบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงแพะนมอินทรีย์”, คุณสิทธา จงศิริการค้า เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ในสวน, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตโคนมอินทรีย์ จากองค์การส่งสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.), คุณรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด ผู้อำนวยการมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ร่วมเสวนาเรื่อง “เลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์...เลี้ยงอย่างไร..ดี...ให้มีรายได้” โดยมี ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี