Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการแข่งขันเส้นทางนวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)
             ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฏฐา วิกาศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ นางสาวเกษณี พิทักษ์ถาวรกุล และนางสาวสุประวีณ์ หล้าเดือน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการผลิตสุกร ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเส้นทางนวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ชื่อทีม Heal plus ชื่อผลิตภัณฑ์ Heal plus gel เจลสารสกัดสมุนไพรรักษาแผล โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นที่ปรึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Coworker Space สำนักหอสมุด อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้