Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล นำทีมนักศึกษาสัตวศาสตร์จิตอาสา(นายทศรุทา สลุงแก้ว, นายว่าจ้าง แซ่ว่าง) ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หลังจากการจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักศึกษาและผู้มาใช้บริการ ภายในโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริเวณกาดน้อย (ข้างโรงอาหารเทิดกสิกร) โดยได้รับความร่วมจากนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาหัวหน้างาน