Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
             ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การเรียนรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ” ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง AG S101 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น