Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 29 สิงหาคม 2559 สภาเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ และนักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์มเป็นผู้บรรยาย