Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
             วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการ ระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี