Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
             วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขา, ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนทางด้านสัตวศาสตร์, การลงทะเบียนเรียน, การวางแผนการเรียน, แผนการเรียนวิชาพื้นฐาน และวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึง รับชมวีดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Team, วีดีโอแนะนำฟาร์มของคณะฯ, วีดีโอบรรยากาศการออกฝึกปฏิบัติสหกิจและฝึกงานของนักศึกษาฯ และการพูดคุยถาม-ตอบกับนักศึกษาใหม่ โดยตัวแทนจากนักศึกษาสโมสรสัตวศาสตร์ฯ(นางสาววีรภัทรา จะวรรณะ, นางสาวศรัญญา ทานิน, นายสรวิศ ภู่สมบูรณ์ไพศาล) ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Team