Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ แบบนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการผลิต
             ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย อ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง, อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง และ อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและการประกอบสูตรข้นสำหรับโคเนื้อ”, เรื่อง “การผสมเทียมแบบกำหนดเวลาสำหรับโคเนื้อ” และเรื่อง “การจัดการสุขภาพโคเนื้อ” ให้แก่เกษตรกรจำนวน 600 คน ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ