Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงไก่ของเกษตรกร
             ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียติศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงไก่ และให้คำแนะนำเรื่องการจัดการ การสุขาภิบาล การฟักไข่ และวิธีการคัดไข่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2559 ณ บ้านกุง, บ้านหนองไผ่, บ้านตะเคียน, บ้านขอนแก่น, บ้านเกาะแก้ว, บ้านฮ็อง, บ้านกระเบื้อง, บ้านโคกไทรงาม, บ้านสะกาด, บ้านกันโจรง และบ้านหนองโดน จ.สุรินทร์