Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมให้ความรู้เรื่อง “ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและอาชีวอนามัย”
             วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและอาชีวอนามัย” ให้กับผู้ปฏิบัติงานฟาร์มของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี