Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
             วันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เรื่อง “การจัดการประกวดสัตว์” ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ขันธปราบ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้