Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
             วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรศ. ดร.สุกิจ ขันธปราบ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงแผนการเรียนการสอน, อาคารเรียน, ห้องปฏิบัติการ, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, การทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา