Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้”
             วันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้” ให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี