Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่แก้ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์โคเนื้อด้วยผลงานวิจัย และการผลิตโคเนื้อจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
             ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยทีมงานในโครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ การแก้ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์โคเนื้อด้วยผลงานวิจัย และการผลิตโคเนื้อจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์ความรู้แก่ชุมชุมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมขนเพื่อให้เกิดความหมุนเวียนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดแพร่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อศึกษามูลค่าเชิงเศรษฐกิจของโซ่อุปทานโคเนื้อของ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโคเนื้อเชิงระบบตามศักยภาพจำเพาะของพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2562