Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน ”การเลี้ยงไก่พื้นเมือง”
             วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน” ประจำปี 2560 ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำสตรีบนพื้นที่สูง และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป จำนวน 130 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง, ผศ. ดร.นรินทร์ ทองวิทยา บรรยายเรื่อง การจัดการอาหารไก่พื้นเมือง, อ. สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ บรรยายเรื่อง โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม และนายครรชิต ชมภูพันธ์ บรรยายเรื่อง การทำวัคซีนและการส่องไข่ฟัก ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี