Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตำแหน่งพนักงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ (เนื้อไก่) Butcher รุ่นที่ 2
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตำแหน่งพนักงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ (เนื้อไก่) Butcher รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2567 ณ ห้องเรียน 1413 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บิสโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด เวลา 09.00 น. กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งเนื้อสัตว์เป็นวิทยากรให้ความรู้ระหว่างการอบรม