Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ (วิจัย-บริการวิชาการ) ปีงบประมาณ 2560
             วันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี