Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมให้ความรู้ เรื่อง “การเพาะพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ”
             วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายครรชิต ชมพูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การเพาะพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ” ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่