Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร เข้าศึกษาดูงานฟาร์มของคณะฯ
             วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมี อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณะบดีฯ ฝ่ายวิชาการ และนายพุฒิพงศ์ คำเฟย นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้