Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมี คุณฌานิก สมสุพรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี