Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ
             วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ, อ.ไพโรจน์ ศิลมั่น, น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม พร้อมด้วย นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ได้ให้บริการวิชาการในโครงการรักษาสายพันธุ์แท้และผลิตลูกผสมสามสายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงแปลงหญ้า การจัดทำคอกคลอดสำหรับแพะท้องใกล้คลอด ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย