Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการการให้อาหารโคนม
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการการให้อาหารโคนม ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วม 40 คน และสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มีเกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วม 60 คน