Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การทำหญ้าหมัก” ให้แก่เกษตรกร ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายเสน่ห์ สิทธิคงตั้ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผักอินทรีย์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่