Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ในกิจกรรม“แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน โครงการ
Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University
             วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ทุกพื้นที่ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เตรียมรับเปิดเทอม โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ทีมงานได้แก่ อาจารย์, นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์ฯ(นายชนิสรา สวัสดี, นายสรศักดิ์ ชูไว, นายณัฐกิตต์ ยอดสวิป, นายศุภวัฒน์ ฟักลำพู, นายพงษ์ศักดิ์ จุฬา, นายอำพล เลิศสกุลทอง, นายภคิน บัวเขียว, นาย จิรายุ แสงแก้ว, นาย อภิสิทธิ์ สอนกล้า, นายภูวนัย กันธิยะ, นายทศรุทา สลุงแก้ว)เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโนที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ,อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้