Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
             สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง และนายอภิชาติ หมั่นวิชา นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 56 คน จัดทำกิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ โครงการหลวงวัดจันทร์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยโคและกระบือ และถ่ายพยาธิให้กับปศุสัตว์ของชาวบ้าน ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่