Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
จัดฝึกอบรมเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา”
             วันที่ 1 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา” ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป โดยมี ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี