Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแสดงโปสเตอร์รายงานผลโครงการในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2565
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแสดงโปสเตอร์รายงานผลโครงการในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 ในระหว่างวันที่ 17 -18 พ.ย. 2565 ทั้งนี้โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดีฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวโอวาสในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลา 4-6 เดือนที่ผ่านมาของ สาขาวิชาเอกสุกร สาขาวิชาเอกโคนมโคเนื้อ สาขาวิชาเอกสัตว์ปีก และสาขาวิชาเอกอาหารสัตว์ มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาสหกิจศึกษาในครั้งนี้