Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2558
             วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี