Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศจากบริษัทในเครือ QVS groub
             วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเลือกสาขาวิชาเอก และสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจสมัครงาน และแนะแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัทในเครือ QVS group มาบรรยายในเรื่อง การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้