Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมโรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             วันที่ 3 เมษายน 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเสวนาการเตรียม ความพร้อมโรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหลักสูตร “อาหารสัตว์อินทรีย์ทางเลือกและทางรอดของปศุสัตว์” ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์อินทรีย์ นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธำรงค์ศักดิ์ พลบำรุง จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), คุณประเสริฐ โพธิ์จันทร์ จากกรมปศุสัตว์, คุณนิธิศ จิตนิยม จากสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และร่วมเสวนา โดยมี ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา เรื่อง “อาหารสัตว์อินทรีย์ทางเลือกและทางรอดของปศุสัตว์” และมี ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แนะนำโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี