Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
             วันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเลือกสาขา โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มตนานุวัฒน์ บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านปศุสัตว์ในประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี