Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
             วันที่ 21 มกราคม 2558 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย และการสืบค้นงานวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องเรียน 1536 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี