Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นานาสาระเกี่ยวกับสุกร”
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรให้กับนักศีกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.จำรูญ มณีวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นานาสาระเกี่ยวกับสุกร” เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสุกร ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี