Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”
             วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” โดยใช้โปรแกรม Microsoft team , zoom , OBS (Open Broadcaster Software) ให้แก่อาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี