Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
             วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณาจารย์ของคณะฯ ได้ให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและการปรับแนวคิดเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน” โดย คุณภัสธีเดชธ์ ปารมีภัสฐ์ธณัท ผู้จัดการสำนักปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 โซนบี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี