Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของทุกวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกสัตว์ปีก, วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ, วิชาเอกการผลิตสุกร และวิชาเอกอาหารสัตว์ ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft teams) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม