Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อด้วยเชื้อโคเนื้อคัดเพศ
             วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย และ นส.พ.ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อด้วยเชื้อโคเนื้อคัดเพศ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม(Research and Innovation Utilization for Community)” โดยสำนักงานคณะคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงพื้นที่ดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดลำปาง โดยใช้รูปแบบบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปางด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของแม่โค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บุคลากรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้รับความรู้ และเข้าใจในองค์ความรู้การปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ที่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งท้องให้แก่แม่โคของเกษตรกร ที่จะส่งผลต่อจำนวนลูกโคเข้าขุนในระบบการผลิตมากขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารโคเนื้อให้แก่เกษตรกร สามารถนำผลผลิต และวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถเก็บรักษาไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน