Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งาน KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้
             วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การประกวดสัตว์ ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง” ในงาน KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ้ด แม่โจ้บ้านเฮา ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้